Medezeggenschapsraad (MR)Bij de wet is geregeld dat ouders inspraak hebben ten aanzien van beleid en keuzes die gemaakt worden door de school. Dit gebeurt via de MR. Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur heeft een adviserende taak en wordt uitgenodigd als de MR dat vraagt.

De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, activiteitenplan of het vakantie rooster. De MR vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en leerkrachten. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Op dit moment is de samenstelling van de MR als volgt:

Oudergeleding:


Personeelsgeleding: